• Bine ati venit

    la Gra­dinita Sfan­tul Nicolae

  • In cadrul activ­i­tatilor incluse in taxa de sco­larizare se va respecta curriculum-​ul national, la care se adauga un pro­gram inten­siv de studiu al lim­bii engleze

  • In gra­dinita SFAN­TUL NICO­LAE copiii sunt admisi de la 1 an si 8 luni , fiind ingri­jiti cu aten­tie si ben­efici­ind de pro­grame de edu­catie anteprescolara

  • Expe­ri­en­tele de joaca sunt mecan­is­mul prin care copiii ating obiec­tivele în dez­voltarea core­spun­za­toare, în toate domeni­ile de dezvoltare.

  • Ai grija de edu­ca­tia copilu­lui tau

Gradinita Sfantul Nicolae

Bine ati venit!

Gra­dinita SFAN­TUL NICO­LAE are o curte exte­rioara gen­eroasa, un colt de par­adis care le ofera copi­ilor posi­bil­i­tatea sa se joace in natura, sa-​si exprime lib­er­tatea in aer liber, sa alerge in ploaie, sa exper­i­menteze cum este sa aiba noroi pe cizme, sa faca oameni de zapada, sa planteze flori, prac­tic sa invese­leasca natura cu pro­pria lor imaginatie.

GRUPA CU PREDARE, EXCLU­SIVA, IN LIMBA ENGLEZA

Vor­bim numai in engleza si copiii invata si ei ala­turi de noi!
La grupa cu predare, exclu­siva, in limba engleza se admit copii cu varste cuprinse intre 3 si 4 ani. Grupa are disponi­bile intre 1214 locuri si este reprezen­tata de pro­fe­sor cal­i­fi­cat plus supraveg­hetor. Pro­gra­mul sap­ta­manal, rapor­tul (detal­ierea activ­i­tatilor des­fa­sur­ate de grupa) si toate activ­i­tatile tinute la grupa sunt prezen­tate, de aseme­nea, in limba engleza. Sala de grupa este dotata cu mate­r­ial didac­tic core­spun­za­tor.
Activ­i­tatile intere­sante, expe­ri­en­tele diverse si amintir­ile pla­cute fac parte din pro­gra­mul nos­tru zil­nic. Doar asa, pen­tru fiecare copil, gra­dinita devine o etapa a vietii de care isi vor aminti tot­deauna cu placere.
Né asig­u­ram ca, copiii Gra­dinitei Sfan­tul Nico­lae pleaca mai departe la scoala abor­dand viata si lumea cu incredere, curi­oz­i­tate, curaj si grija pen­tru ceilalti.
Tar­ifele includ o taxa de 200 de lei pen­tru pro­gra­mul scurt si mediu, si 350 de lei pen­tru pro­gra­mul lung si extins, peste taxa lunara.

Acte inscriere

Copie dupa cer­ti­fi­catul de nastere al copilu­lui;
Copii dupa actele de iden­ti­tate ale par­in­tilor;
Fisa med­icala com­ple­tata de catre medicul de fam­i­lie;
Copie dupa car­ne­tul de vac­ci­nari al copilului.

Sac­ulet Gradinita

Hainute de schimb si pijama
Incal­t­a­m­inte de inte­rior
Sti­cla de apa inscrip­tion­ata cu numele copilu­lui (biberon)
Pam­pers, servetele umede.

Grupe Gra­dinita

1. Baby — 1 an si opt luni — 2 ani si 6 luni
2. Mica — 2ani si 6 luni– 3 ani si 6 luni
3. Mijlocie — 3 ani si 6 luni — 4 ani si 6 luni
4. Mare — 4 ani si 6 luni — 6 ani.

Galerie foto

Galerie Foto

Face­book

Con­tact